BG EN

Поверителност

Политика за поверителност и Политика за бисквитки

Политика за поверителност


  1. Уведомление за поверителност на личните данни

Това уведомление за поверителност се прилага за настоящия Уебсайт, достъпен на адрес https://midalidare.bg, поддържан от „Мидалидаре Винеярдс“ ЕООД. „Мидалидаре Винеярдс“ ЕООД е дружество, регистрирано в България с предмет на дейност производство на вино по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки.

„Мидалидаре Винеярдс“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 200922158, със седалище и адрес на управление с. Могилово, община Чирпан, обл. Стара Загора, п.к. 6239, представлявано от Управителя Александър Славов Алексиев.

За всички въпроси, свързани с обработката на личните данни, може да се свържете с „Мидалидаре Винеярдс“ ЕООД:

Длъжностно лице: Мариана Илчева

Имейл: [email protected]

Мобилен номер: +359 88 5937828

Не е необходимо да се регистрирате, за да използвате настоящия Уебсайт. Ако просто сте посетител, никаква лична информация за Вас не се събира. В случай, че решите да

свържете с „Мидалидаре Винеярдс“ ЕООД посредством електронна поща или регистриране за бюлетин, личните данни, които сте посочили, ще бъдат обработени.

С оглед осъществяване на обратна връзка, следните лични данни биха могли да бъдат обработени:

– Име и фамилия;

– ЕГН/ЛНЧ или дата и място на раждане (за потвърждение, че сте лице над 18 години);

– данни за контакт – телефон; адресна информация, адрес за кореспонденция, електронна поща;

В допълнение, с оглед спецификата на Вашето запитване, може да бъдат поискани, респективно обработени и данни за:

– месторабтота;

– длъжност;

– банкова или платежна информация;

Може да бъдат събирани данни за съдържанието на електронна поща, писма, жалби, молби, оплаквания, които са адресирани или по друг начин се отнасят до „Мидалидаре Винеярдс“ ЕООД.

II.              Чувствителни данни

„Мидалидаре Винеярдс“ ЕООД не събира чувствителни лични данни чрез настоящия Уебсайт и във връзка с използването му няма да ви бъдат поискани такива.

III.              Предоставяне на лични данни на трети лица

Във връзка с използването на този уеб сайт, не се предават Ваши лични данни на трети лица. Евентуално „Мидалидаре Винеярдс“ ЕООД може да предаде лични данни, които се отнасят до Вас на трети лица в следните случаи:

– При наличие на законово задължение или искане на дрържавен орган;

– При извършване на одит;

– При наличие на правен спор;

– По Ваше изрично нареждане, когато е приложимо.

IV.              Права във връзка с обработката на лични данни

  • Право на достъп:

Имате право да поискате информация дали обработваме лични данни свързани с Вас.

  • Право на коригиране

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, в случай, че е настъпила промяна в тях или е установено, че са непълни или неточни.

  • Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато не са необходими повече за целите, за които са били събрани и се обработват, ако е отпаднало основанието за обработване на личните Ви данни и няма друго законово основание; ако личните Ви данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение.

След преценка на всички обстоятелства по това искане, „Мидалидаре Винеярдс“ ЕООД можем да откаже изтриването на личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за спазването на задължение по закон, задача от обществен интерес или при упражняването и защитата на правни претенции.

Упражняването на правото на изтриване не може да засяга правата и свободите на други лица.

  • Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничаване на обработването докато разглеждаме Ваше искане, с което оспорвате точността на личните Ви данни. Можете да изискате ограничаване на обработването когато не искате личните Ви данни да бъдат изтрити във връзка с упражняването или защитата на правни претенции. Ограничаването на обработването може да се приложи и при възражение от Ваша страна против автоматизирано вземане на решения спрямо Вас или профилиране.

  • Право на преносимост

Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да поискате да прехвърлим тези данни на друг администратор в следните случаи:

– Обработването с основано на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин: При упражняване на това право прехвърлянето може да бъде извършено от „Мидалидаре Винеярдс“ ЕООД към друг администратор, само когато това е технически осъществимо.Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес. Упражняването на правото на преносимост не може да засяга правата и свободите на други лица.

– Право на възражение срещу автоматизирано вземане на решения спрямо Вас: Когато се взимат решения спрямо Вас, единствено на основа автоматизирано обработване на личните Ви данни, включително и при профилиране, имате право да възразите. Това право не може да бъде приложено, когато автоматизираното обработване е необходимо за сключването или изпълнението на договор между нас.

– Право на жалба: В случай, че смятате, че Вашите права във връзка със защита на личните данни са нарушени, можете да подадете жалба до „Мидалидаре Винеярдс“ ЕООД. Имате право също да подадете жалба и пред Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел: +359 2 9153 518, ел. адрес: [email protected]

Политика за бисквитки

Този уебсайт използва ограничен брой “бисквитки”, за да направи сърфирането Ви по-лесно. “Бисквитката” е малък текстов файл, който сайтът прехвърля на твърдия диск на компютъра Ви за продължението на сесията или перманентно. “Бисквитките” позволяват да бъде запаметена анонимна информация за Вашите действия и предпочитания на сайта (например размер на шрифта, език и други настройки). “Бисквитките” се използват с няколко цели – функционални (за да функционира правилно уебсайта), аналитични (за анонимно проследяване на трафика към уебсайта) и маркетингови (за подобряване на промоциите свързани със сайта).

Когато се създават, "бисквитките" обикновено не съдържат никаква лична информация. Те не сканират компютъра Ви. Всяка лична информация, която биха могли да съдържат, е резултат от собствения Ви принос във формата на уебсайта. Когато дадена "бисквитка" съхранява лична информация, тази информация е кодирана по такъв начин, че тя е нечетлива за всяка трета страна, която случайно влиза в папката Ви с "бисквитки". Единственият компютър, който може да чете и декодира информацията, е сървърът, който е създал "бисквитката".

Какви “бисквитки” се използват на този уебсайт?

Сесийни “бисквитки”

Това са временни “бисквитки", които остават във файла с "бисквитките" на Вашия уеб браузър само за продължителността на посещението Ви и се изтриват, когато затворите браузъра. Целта на тези “бисквитки” е функционална.

“Бисквитки” от трети страни

Това са “бисквитки”, поставени от външни доставчици като Google Analytics и Facebook. Те могат да бъдат сесийни или постоянни, като тяхната цел а аналитична и маркетингова. Администраторът на уебсайта няма контрол над тези “бисквитки”.

Какво да направите, ако не желаете “бисквитки”?

Не натискайте “Съгласен съм” в карето, информиращо Ви за използването на “бисквитки”.

През настройките на браузъра си, блокирайте бъдещи “бисквитки”. Можете и да изтриете вече съществуващите.

През операционната си система (например Windows, Mac), изтриите всички “бисквитки” от правилната папка.

Ако искате да получите допълнителна информация за “бисквитките”, моля, посетете http://www.allaboutcookies.org/.

Въведете имейл, ако желаете да получавате новини от Мидалидаре

Меню