BG EN

Условия за ползване

Условия за ползване

 

Настоящите условия уреждат ползването на уебсайта https://midalidare.bg, наричан за по-кратко Уебсайтът.

Съдържанието на настоящия Уебсайт е с информативна цел и чрез него не се предоставят услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Целта на този Уебсайт е да предостави актуална информация за компанията, нейната дейност и продукти. Публикуваната информация е само за лично ползване на потребителите на настоящия Уебсайт.

Този Уебсайт е собственост и се поддържа от „Мидалидаре Винеярдс“ ЕООД. „Мидалидаре Винеярдс“ ЕООД е дружество, регистрирано в България с предмет на дейност производство на вино по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки.

I. Използване на Уебсайта

Тези Условия са предназначени да регламентират всички условия на ползване и достъп до уебсайта. Необходимо да се запознаете с настоящите Uсловия и Уведомлението за поверително третиране на лични данни и да ги приемете чрез натискане на бутон „Приемам“. При необходимост, „Мидалидаре Винеярдс“ ЕООД  си запазва правото едностранно да променя обхвата съдържанието и функционалностите на Уебсайта. При промяна на функционалности на Уебсайта, наличие на законови или договорни задължения, които се прилагат спрямо „Мидалидаре Винеярдс“ ЕООД, последното има право да промени настоящите условия за ползване, които се свеждат до знанието на потребителите чрез публикуването им в Уебсайта. Този Уебсайт може да препраща към други сайтове или уеб платформи, които се администрират от „Мидалидаре Винеярдс“ ЕООД.

II. Авторско право и Интелектуална собственост

Съдържанието, илюстрациите и елементите от дизайна на този уебсайт и всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани в него са собственост на „Мидалидаре Винеярдс“ ЕООД, и като такава са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

„Мидалидаре Винеярдс“ ЕООД запазва правото си да предприеме всички предвидени от закона мерки в случай на нерегламентирано използване на части, дизайн или текстове от този уебсайт.

III. Сигурност и Защита на личните данни

Настоящият Уебсайт изполва защитен Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) протокол. „Мидалидаре Винеярдс“ ЕООД не събира лични данни чрез Уебсайта, но такива може да бъдат получени при евентуално доброволно предоставяне на същите чрез изпращане на електронно съобщение по електронна поща, както и при регистриране за получаване на бюлетин. Определен набор от лични данни ще бъде необходими, за да се осъществи обратна връзка или да се изпрати електронно съобщение.

„Мидалидаре Винеярдс“ ЕООД полага усилия за осигуряването на конфиденциалността и сигурността на информацията, включително личните данни на служители и контрагенти и лицата, които са предоставили лична информация чрез настоящия Уебсайт. Повече информация относно обработването на лични данни можете да намерите в Уведомлението за поверителност на личните данни в секция Поверителност.

IV. Ограничение на отговорността

„Мидалидаре Винеярдс“ ЕООД не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, възникнали поради невъзможност на предоставяне на съдържание или при недостъпност на Уебсайта, в резултат на обстоятелства извън контролана компанията.  „Мидалидаре Винеярдс“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да било вреди (включително, но не само загуби и/или пропуснати ползи, пропуснати бизнес възможности или проекти или загуба на печалби и др.), които са в резултат от използването или невъзможността за използване Уебсайта, или каквото и да било съдържание извлечено от него.

„Мидалидаре Винеярдс“ ЕООД не носи отговорност за вреди, причиени от заразяване с вируси или какъвто и да било друг софтуер, който има зловредни свойства, когато предотвратяването е било извън контрола на компанията. Възможно е определени връзки от сайта да водят до ресурси, намиращи се на сървъри или облачни структури на трети страни, над които „Мидалидаре Винеярдс“ ЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието им.

V. Други условия

За неуредените въпроси се прилага действащото бълагрско и приложимото за конкретния случай европейско законодателство. Всички спорове възникнали във връзка с използването на Уебсайта се уреждат по взаимно съгласие, а когато това се окаже не възможно по съдебен ред пред компетентния български съд по правилата на подсъдността, предвидени в Гражданския процесуален кодекс.

Нищожността на отделни части на настоящите Условияза ползване не влече неговата цялостна нищожност, когато те са заместени по право от норми на закона.

Последна промяна: 01.11.2019г.

Въведете имейл, ако желаете да получавате новини от Мидалидаре

Меню